- Diện tích cây trồng : m2 - Loại cây trồng : cây chè

- Loại cây cây chè phun 10-15 ngày / 1 lần

Số lượng phân bón cần sử dụng 1.33 lít

* Tổng khối lượng phân bón cần sử dụng:

(* Lưu ý: Kết quả chỉ ước lượng tham khảo. Khối lượng phân bón thực tế tùy thuộc vào các kỹ thuật cây trồng và các điều kiện khác)